Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ติว ภาษาไทย บัน หรือ บรรเขียนคำ บัน และ บรร ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมาย

            ______  ทัด                        ______ลุ                      ______หาร

       ______ยาย                       ______ยากาศ             ______ทึก

       ______เจิด                        ______ได                     ______เทิง

       ______ทุก                         ______ชา                    ______เลง

1     ______ดา                           ______ดล                    ______ดาล

        ______ลัย                        ______ณาธิการ          ______จบ

      ______เทิง                        ______ณารักษ์            ______จุ

       ______กวด                       ______พต                   ______ลือ

       ______พชา                      ______จง                     ______ทม

        ______เทา


  

เติมคำขึ้นต้นด้วย บัน หรือ บรร แล้วนำมาเติมให้เหมาะสม

____เลง     ____ณาธฺิการ    ____พชา           ____เทา          ____เทิง                 
____ทม     ____ดาล           ____ณารักษ์       ____จุ             ____จง
____ทึก     ____ยาย           ____ยากาศ        ไม้____ทัด      ____ลุ                       

      1.  เด็กทุกคนควรเขียนรายงานด้วยตัว____________
      2. ผู้ทำงานในห้องสมุดคือ ________________________
3    3. เราได้ยินเสียงดนตรีกำลัง ____________ดังสนั่นขณะอยู่ในวัด
      4. ทุกคืนก่อนนอน ฉันจะ ____________เรื่องราวที่ผ่านมาในสมุดเล่มนี้
      5. นักวิชาการกำลัง ____________เรื่อง การพัฒนาชุมชน
      6. ____________คือ ผู้ที่จัดทำ รวบรวม ตรวจ เนื้อหาที่ลงในนิตยสาร
      7 ตอนที่พระโอรสเกิด พระราชากำลัง ____________
      8. พนักงานกำลัง ____________น้ำแดงลงขวด
      9. ชั้นโอโซนเป็นชั้น ____________ที่ดูดซับรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
      10. พระพุทธเจ้าได้ ____________ธรรม
      11. พระเจ้า ____________ความสุขได้หรือไม่ 
       12.  ชายไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรผ่านการ ____________
       13.  คืนนี้มีงาน ____________ให้พวกเราได้สนุกสนาน
      14. ผู้ประสบเหตุสึนามิต้องการหน่วย ____________ทุกข์เข้าไปช่วยเหลือ
      15. สิ่งที่ใช้ในการสอบคือ ดินสอสองบี ____________ยางลบ