Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สังคม - ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

 ป.2 สังคม - ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ1. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยใช่หรือไม่ ___________________

2. พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อคนไทยด้านใด

__________________________________________________________________

3. เอกลักษณ์ไทยต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในด้านใด

ทำบุญตักบาตรขึ้นบ้านใหม่
วันสงกรานต์
การไหว้
ความมีเมตตากรุณา
ยิ้ม
วันขึ้นบ้านใหม่
ตักบาตรเทโว
การตักบาตรพระตอนเช้า
กตัญญูกตเวที
ให้อภัย
แห่เทียนพรรษา
การบวช
บริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย
การชักพระ
งานศพ
การแต่งชุดไทย

4. สยามเมืองยิ้มหมายถึงอะไร

_____________________________________________________________________

5. เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของ ________________________________________

6. ช่วงเวลาหลังจากพระพุทธเจ้าเกิดต่อไปนี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า

5 วัน _____________________________________________________________________

7 วัน ______________________________________________________________________

7 ปี ______________________________________________________________________

16 ปี ______________________________________________________________________

29 ปี ______________________________________________________________________

35 ปี _______________________________________________________________________

80 ปี ______________________________________________________________________

7. พระเจ้าสุทโธทนะเชิญพราหมณ์เพื่อ ___________________________________

8. พราหมณ์ได้ทำนายลักษณะเจ้าชายต่างกันอย่างไร

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. พราหมณ์ที่ทำนายแตกต่างชื่อว่าอะไร่ ___________________________________

10. สิทธัตถะหมายถึงอะไร___________________________________________

11. เจ้าชายเสด็จออกผนวชใกล้แม่น้ำชื่อว่า

____________________________________________________________________

12. ใครดูแลเจ้าชายสิทธัตถะตอนเล็กๆ

_____________________________________________________________________

13. ตอนที่เจ้าชายออกผนวช มีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้น

_____________________________________________________________________

14. เทวทูติทั้ง 4 คือ

_____________________________________________________________________

15. สาเหตุที่เจ้าชายออกบวชคือ

_____________________________________________________________________

16.ทำไมพระเจ้าสุทโธทนะจึงสร้างปราสาทและนำสิ่งสวยงามให้เจ้าชาย

_____________________________________________________________________


17. เราศึกษาพุทธประวัติเพื่ออะไร

___________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น