Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

ป.2 วิทยาศาสตร์ - การดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

พืช สร้างอาหารเองได้โดยขบวนการสังเคราะห์แสง

แสง + น้ำ + ก๋าซคาร์บอนไดออกไซด์ + คลอโรฟิลด์  ===>  แป้ง (น้ำตาล) + ก๊าซออกซิเจน

ตัวอย่างแร่ธาตุสารอาหารหลักในพืช (N P K)

ไนโตรเจน - ช่วยในการเจริญเติบโต ช่วยทำให้ใบลำต้นมีสีเขียว เพิ่มผลผลิตเร่งดอกเร่งผล
ฟอสฟอรัส - ช่วยทำให้รากดูดโปรแตสเซียมได้มากขึ้น เร่งให้พืชแก่เร็ว 
โปแตสเซียม - ช่วยในการเจริญเติบโตของราก ทำให้ดูดน้ำได้ดีขึ้น  สร้างเนื้อผลไม้ให้คุณภาพดี


   

1. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชมี_________ประการ ได้แก่  พร้อมทั้งบอกความสำคัญของแต่ปัจจัยต่อพืช

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


2. การทดลองปลูกต้นถั่ว 2 ต้น โดยให้ต้นถั่วต้นหนึ่งอยู่ในที่ทึบแสง ส่วนอีกต้นอยู่ที่โปร่งแสง รดน้ำทั้งสองต้นทุกวัน เป็นการทดลองเรื่องใด

______________________________________________________________________

3. การทดลองปลูกต้นถั่ว 2 ต้น โดยให้ต้นถั่วต้นหนึ่งอยู่ในที่ทึบแสง ส่วนอีกต้นอยู่ที่โปร่งแสง รดน้ำทั้งสองต้นทุกวัน เป็นการทดลองเรื่องใด

______________________________________________________________________


4. ยกตัวอย่างแร่ธาตุในดิน 3 ชนิด พร้อมบอกประโยชน์ของแร่ธาตุนั้นต่อพืช

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


5. จงบอกสิ่งที่ทำให้พืชต่างจากสัตว์

______________________________________________________________________

6. คลอโรฟิลด์ คืออะไร

______________________________________________________________________

7. หน้าที่ของคลอโรฟิลด์คือ

______________________________________________________________________

8. คลอโรฟิลด์พบมากที่ใด

______________________________________________________________________

9. พืชใช้ก๊าซออกซิเจนหรือไม่ ถ้าใช่ใช้ทำอะไร

______________________________________________________________________

10. กระบวนการสังเคราะห์แสงคือ 

______________________________________________________________________

11. พืชใช้ก๊าซ _______________________________________ ในขบวนการสังเคราะห์แสง และคาย

ก๊าซ _______________________________________จากขบวนการสังเคราะห์แสง

12. ถ้าพืชขาด _______________________________________ จะทำให้พืชตาย

13. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มี_________ประการ ได้แก่  พร้อมทั้งบอกความสำคัญของแต่ปัจจัยต่อสัตว์

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14. ถ้าสัตว์ขาด _______________________________________ จะทำให้สัตว์ตาย

15. เราสามารถจัดแบ่งกลุ่มสัตว์ตามลักษณะการกินพืชและสัตว์ได้ทั้งหมด ________ กลุ่ม ได้แก่อะไรพร้อมยกตัวอย่างสัตว์ในแต่ละกลุ่มมากลุ่มละ 5 ชนิด


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16. ปัจจัยในการดำรงของพืชและสัตว์ต่างกันอย่างไร


______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17. ความรู้เรื่องปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพืชนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

______________________________________________________________________


18. ความรู้เรื่องปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

______________________________________________________________________

19. ปลาได้รับออกซิเจนจากที่ใดเพื่อใช้ในการหายใจ

______________________________________________________________________

20. ยกตัวอย่างการทดสอบว่าแสงมีความสำคัญต่อพืช

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

21. ยกตัวอย่างการทดสอบว่าอากาศมีความสำคัญต่อสัตว์

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

22. ยกตัวอย่างการทดสอบว่าน้ำมีความสำคัญต่อพืช

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

23. ยกตัวอย่างการทดสอบว่าอาหารมีความสำคัญต่อสัตว์

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น