Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สังคม - รายได้ รายจ่าย และการออม

ป.2 สังคม -  รายได้ รายจ่าย และการออม

เลือกเติมให้ถูกต้อง

a. หนี้สินรุงรัง                                      b. ข้าวของแพง
c. เงินที่ได้มาจากการทำงาน                 d. เงิน หรือ สิ่งของ ที่เป็นผลตอบแทนจากการทำงาน
e. รายได้และรายจ่ายที่เท่ากัน                f. รายได้มากกว่ารายจ่าย
g. จะได้มีเงินออม                                 h. จะได้รู้ว่าจะได้ของชิ้นใหม่เมื่อไร
i. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ
k. เมตตากรุณา                                    l. อยู่อย่างพอเพียง
m. มีวืนัย                      
n. ประกอบอาชีพสุจริต                         o. การเสี่ยงโชค
p. ให้ครอบครัวมีรายได้                        q. จะได้ไม่ว่างงาน
r. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย                      s. การเก็บใบเสร็จสินค้าไว้ทุกชิ้น
t. การนำเงินเก็บออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
u. เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว     v. เป็นค่าใช้จ่ายของใครคนใดคนหนึ่ง

1. รายรับหรือรายได้ คือ _______________________________________________

2. รายจ่ายคือ _______________________________________________________

3. ครอบครัวควรมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร
_________________________________________________________________

4. ที่มาของรายได้ควรมาจาก ___________________________________

5. สมาชิกของครอบครัวประกอบอาชีพเพื่อ ___________________________

6. รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่นำมาใช้ _________________________________________

7. การวางแผนใช้จ่ายมีประโยชน์อย่างไร __________________________________________

8. การวางแผนค่าใช้จ่ายทำอย่างไรได้บ้าง

_________________________________________________________________________

9.  การนำเงินออมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคุณธรรมและจริยธรรมใด _________________________________

10. รายได้ที่สุจริตหมายถึง ___________________________________________________

11. การออมเงิน หมายถึง ________________________________________________

12. การนำเงินออมไปบริจาคผู้อื่นสอดคล้องกับคุณธรรมและจริยธรรมใด ______________________________________________

13. ถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะก่อให้เกิดอะไร _________________________________

เติมคำตอบ
14. ยกตัวอย่างรายได้ของครอบครัว  5 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15. ยกตัวอย่างรายจ่ายของครอบครัว 5 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16. ยกตัวอย่างลักษณะของรายจ่ายที่เหมาะสม 3 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

17. ยกตัวอย่างการได้มาซึ่งรายได้ของนักเรียน 5 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

18. รายได้ของนักเรียนควรนำไปใช้อย่างไร
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19. ยกตัวอย่างรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของครอบครัว มา 5 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

20. ยกตัวอย่างรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน มา 5 อย่าง
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

21. วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำอย่างไร
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

22. ประเภทของการออมเงินคือ
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

23. วิธีออมเงินคือ
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

24. เงินออมสามารถถูกนำไปใช้อย่างไรจึงเกิดประโยชน์
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


ข้ัอใดถูกบ้าง
______25. ทุกคนในครอบครัวต้องหารายได้มาให้ครอบครัว
______26. ครอบครัวควรมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อจะได้มีเงินออม
______27. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัวควรเท่ากัน
______28. รายจ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนเช่น จ่ายค่าอาหาร จ่ายค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าาอุปกรณ์การเรียน จ่ายค่าเดินทาง
______29. ข้อดีของการออมเงินคือจะได้มีเงินเหลือเอาไว้จับจ่ายใช้สอย ช่วยเหลือสาธารณกุศล
______30. เราควรเอาเงินออมไปบริจาคเพื่อการกุศลทั้งหมด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น