Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

ติว ป.1 สังคม สติ บทสวดมนต์ และ บทแผ่เมตตา


ป.1 สังคม

1. นำคำ ที่กำหนดไว้เติมให้สมบูรณ์ 
 ธัมโม       พุทธัง        สะหวากขาโต         นะมามิ        ภะคะวะโต            สัมมา             อะภิวาเทมิ  ธัมมัง            สังโฆ             (กราบ) 
อะระหัง_________  สัมพุทโธ ภะคะวา_________  ภะคะวันตัง _________  (กราบ)
_________  ภะคะวะตา __________  _____________ นะมัสสามิ __________
สุปะฏิ ปันโน _____________ สาวะกะ ________ สังฆัง _________ (กราบ)
2. เขียนบทสวดมนต์ให้ตรงกับคำแปล
แปล พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์
____________________________________________________________________________
แปล พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับทุกข์ดับกิเลสทั้งปวงตรัสร็ชอบด้วยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขอไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
____________________________________________________________________________

แปล พระธรรม เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรม
____________________________________________________________________________
3. เราสวดมนต์เพื่ออะไรบ้าง กากบาทข้อที่ไม่ใช้ประโยชน์ของการสวดมนต์ 
______เพื่อบูชาและนึกถึงความดีของพระรัตนตรัย
______เพื่อให้เกิดสมาธิ
______เพื่อให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
______เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ
______เพื่อให้สอบได้
______เพื่อขอให้เราสมหวัง

4. เราแผ่เมตตาเพื่ออะไร กากบาทข้อที่ไม่ใช้ประโยชน์ของการแผ่เมตตา
______การตั้งจิตปรารถนาดี ขอให้ผู้อื่นมีความสุข
______อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยใจบริสุทธิ์
______ปรารถนาให้หมู่มารมีอันเป็นไป
______อุทิศส่วนบุญกุศลให้ตัวเองและญาติพี่น้องเท่านั้น
______รักษาตนให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆ

5. การกราบพระ 3 ครั้ง เป็นการกราบแบบ ____________________________________ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ______________________________________________________ โดยมีส่วนที่แตะพื้น ___________  ส่วน ดังนี้ ____________________________________________________________

6. บทสวดมนต์ต่างๆเป็นภาษา ______________________________

7. เราสวดมนต์ตอนไหนบ้าง ____________________________________

8. โยงเส้นจับคู่ ความหมาย และเติมคำให้สมบูรณ์

 อัพยาปัชฌา สัตตา ปะริหะ อะนีฆา  อะเวรา อัตตานัง
สัพเพ _______              จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
_______ โหนตุ              จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
_______ โหนตุ              จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย
_______โหนตุ               จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ท่านที่มี
                                       ความทุกข์ขอให้มีความสุข ท่านที่ มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเถิด                                  
สุขี _____  _____ รันตุ   สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

9. การบริหารจิต ทำเพื่อ ___________________________________

10. การเจริญปัญญา ทำเพื่อ _________________________________

11. ยกตัวอย่างการกระทำที่เป็นการบริหารจิต และ การเจริญปัญญา

12. สติ หมายถึง 

13. ประโยชน์ของการมีสติ บอกมา 3 ข้อ _______________________________________________

________________________________________________________________________________

14. จงบอกผลของกิจกรรมข้างล่างที่ำทำโดยคนที่มีสติ

ร้องเพลง ______________________________________

ฟังเพลง _______________________________________

เล่น ___________________________________________

ทำงาน _________________________________________

เรียน ___________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น