Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ติว ภาษาอังกฤษ - Present Simple Tense + Verb agreement (หลักการเติม s,es) แบบเด็กน้อย

ภาษาอังกฤษ - Present Simple Tense + Verb agreement (หลักการเติม s,es)

Present sentense
ประโยคที่ใช้กับสิ่งที่เกิดในปัจจุบันหรือกำลังเกิด เช่น ฉันกำลังกินข้าว วันนี้ฉันเดินไปโรงเรียน
สิ่งที่ทำหรือไม่ทำอย่างสม่ำเสมอหรือความเคยชิน เช่น ฉันมักตื่นนอนตอนเช้าเวลา 6 โมง  ฉันกินทุเรียนบางครั้ง
 เหตุการณ์ที่เกิดแน่นอน เช่น พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
คำสั่งห้าม เช่น อย่าเดินลัดสนาม

Sentence ประกอบด้วย Subject(ประธาน) + Verb (กริยา)
ประธาน คือ ผู้กระทำกริยานั้นๆ
กริยาคือ การกระทำ (แสดงให้เห็นได้ ทำท่าได้) เช่น นั่ง นอน กิน พูด หัวเราะ เคี้ยว สั่น ใส่
คำที่ไม่กริยา เช่น แดง สกปรก  ใหญ่ อ้วน (ทำท่าแดง สกปรก ใหญ่ ไม่ได้)  พวกนี้คือคำขยาย

สิ่งที่สังเกตใน Present sentence
-        - Subject (ประธาน)  - เราจะได้ใช้ Verb ให้เหมาะสม
-        - Verb agreement - การใช้ verb ให้เหมาะสมกับประธาน
-        - คำที่ใช้บอกว่าเป็น present tense ได้แก่ now, today, verb ที่เติม ing, this time, this moment, every
-        - คำที่บอกความถี่ เช่น always (เสมอๆ), usually (เสมอๆ), often (บ่อยๆ), sometimes (บางครั้ง), rarely(ไม่ค่อย), never(ไม่เคย)
-        ประโยคคำถาม ต้องลงท้ายด้วย (?) ประโยคบอกเล่าให้ลงท้ายด้วย (.)
-        Note: คำที่บอกถึงเหตุการณ์ไม่ใช่ปัจจุบัน
o  อดีต
§  Yesterday เมื่อวานนี้,
§   …ago (2 days ago) ผ่านมาแล้ว,
§  last …,  (ที่เพิ่งผ่านมา)
o  Future อนาคต
§  Next (ถัดไป)
§  Tomorrow (พรุ่งนี้)
§  Will (จะ)

Verb Agreement คือ การใช้ verb (กริยา) ให้ถูกต้องกับ Subject (ประธาน)

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ยกเว้น I กับ You (มี 1 เดียว เช่น he, she, dog, man ) ใช้ verb ที่เติม s หรือ es   หรือ  is  หรือ  does หรือ has 
ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ (มีมากกว่า 1) รวมทั้ง I หรือ you เช่น they, we,  dogs, men  ใช้ verbช่อง 1 (ไม่เติม s หรือ es),  หรือ
-      are (รวมทั้ง you) หรือ  ใช้ am กับ I  หรือ   do  หรือ  have

หลักการเติม s และ es ให้ verb 

ประธานที่เป็นเอกพจน์จะใช้กับ verb ที่เติม s และ es    หลักการเติมนี้ก็คล้ายๆกับการทำคำนามให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม s es   ต่างกันนิดนึงตรงที่ verb ที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es หมดเลยไม่มีคำยกเว้น
โดยทั่วๆปแล้ว เราจะเติม s หลังคำกริยาเพื่อใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์
เช่น meets, sees, shows, gives, barks, runs, walks
 ยกเว้น Verb ต่อไปนี้
1. Verb ที่ ลงท้ายด้วย  sh, ch, s, x, z, o ให้เติม es
เช่น  teach -> teaches, mix -> mixes,
     go -> goes,  match -> matches ,
     wash -> washes, buzz -> buzzes                     
    discuss -> discusses

2. Verb ที่ลงท้าย ถ้าหน้า   y เป็น พยํญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es
เช่น  fly -> flies,  study -> studies, cry -> cries

Note:  Verb ทึ่ตามหลัง Verb ช่วย (do, does) เช่นใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธให้ใช้ในรูปปกติไม่ต้องเติม s, es 


Put ‘x’ on Present sentence

___ I am writing  a letter.
___ I went to the market yesterday.
___ He usually goes to the church on Saturday.
___ The sun rises on the East.
___ I saw Tommy 2 days ago.
___ They will buy a cartoon book tomorrow.
___ She does not like mangoes.
___ I often wake up at 6 in the morning.
___ My mother is cooking.
___ Teddy always go swimming every Sunday.
___  She gave me a doll last month.

Verb Agreement Practice for Present simple sentence

1.  I _________ 20 baht.  (have)

2.  She ___________ to school.  (go)

3. They always _________ piano on Saturday.  (play)

4. A man does not ___________ to learn computer. (like)

5. Mickey and I __________ breakfast together this morning. (have)

6. My father _______ Math to me every night. (teach)

7. People in the park ______  happy.  (be)

8. I ________ 8 years old.  (be)

9.  The sun _________ in early morning. (rise)

10.  ________ you have bananas?  (do)

11.  ______  her skirt pink?  (be)

12.  Nanny __________ to help her mother clean their house.  (try)

13. I _______  tigers and lions in the zoo today.  (see)

14.  I do not __________ breakfast today so I ______ very hungry. (have, be)

15. Do not ________ in the park.  (eat)

16. My grandfather ________ the television. (fix)

17. A cat __________ a rat. (catch)
18. Birds ________ in the sky.  (fly)

19. My mother and my grandmother __________ to Japan this week.  (travel)

20. She often __________ her son before sleeping every night.  (kiss)

21. A girl __________  the party so much. (enjoy)

22. Does Tom __________ to play tennis this Wednesday? (want)

23. A man ________ goodbye to his family when he ______.  (say, leave)

24. My little brother _______ water over me this morning.  (splash)

25. Those policemen  _______  strangers in the garden.  (watch)

26. She ________ to get a bus. (hurry)

27. A little boy __________ an ice-cream. (buy)

28. My father and my mother _____ when they ______ sad movies. (cry, watch)

29.  Nanny does not __________ her exam.  (pass)

30. That old man _______ his car every noon.  (wax)

31.  My body ________ all over. (itch)

32. They ________ to visit me every month. (come)

33. A dog _____ meet. (eat)

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2557 19:11

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2557 19:12

   ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2557 19:11

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2557 19:12

   ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

   ลบ