Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - แม่เหล็กมหัศจรรย์

 ป.2 วิทยาศาสตร์ - แม่เหล็กมหัศจรรย์

1. แม่เหล็กคือ

____________________________________________________________


2. วาดรูป รูปร่างของแม่เหล็ก 3 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อรูปร่าง













3. คุณสมบัติหลักของแม่เหล็กคือ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. คุณสมบัติของวัตถุที่แม่เหล็กดูดได้คือ

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. ยกตัวอย่างวัตถุที่มี สารแม่เหล็ก มา 3 ชนิด

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. ยกตัวอย่างของวัตถุที่ไม่มีสารแม่เหล็ก ม 4 ชนิด

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


7. สารแม่เหล็กคือ

____________________________________________________________

8. แม่เหล็กที่พบในธรรมชาติคือ

____________________________________________________________

พบที่ ____________________________________________________________

9. สนามแม่เหล็กพบได้ที่ส่วนใดของแม่เหล็ก

____________________________________________________________
โดยพบมากที่สุดที่

____________________________________________________________
พบน้อยที่สุดที่

____________________________________________________________

10. เส้นแรงแม่เหล็กคือ

____________________________________________________________
หาได้จาก

____________________________________________________________

11. การทดลองที่นำแม่เหล็กมาดูดคลิปหนีบกระดาษ โดยให้แม่เหล็กดูดคลิปที่ตำแหน่งปลายแท่ง ด้านข้างและตรงกลาง เป็นการทดลองเพื่อ

____________________________________________________________

12. แม่เหล็กแต่ละแท่งมี ___________ ขั้ว คือ

____________________________________________________________

13. แม่เหล็กสองแท่งวางใกล้กันจะมีแรงกระทำแบบใดได้บ้างและส่งผลอย่างไร

____________________________________________________________

14. ยกตัวอย่างประโยชน์ของแม่เหล็กมา 5 ชนิด

____________________________________________________________

15. ทำไมเราจึงใช้หล็กที่มีสารแม่เหล็กมาประดิษฐ์เข็มทิศ

____________________________________________________________

16. เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้หรือไม่ ถ้าได้จงยกตัวอย่าง

____________________________________________________________

17.  จับคู่ที่สัมพันธ์กัน
______ แม่เหล็กไฟฟ้า             a. แม่เหล็กที่เสียสภาพความเป็นแม่เหล็กได้ง่าย
______ แม่เหล็กถาวร              b. สนามแม่เหล็กโลก
______ แม่เหล็กชั่วคราว          c. แม่เหล็กที่เสียสภาพความเป็นแม่เหล็กได้ยากมาก
______ เข็มทิศ                       d. ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันรอบเหล็ก

18. โลกเป็นแม่เหล็กหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

____________________________________________________________


19. เข็มทิศชี้ทิศเหนือ เพราะ ขั้ว _______  ของแม่เหล็กเข็มทิศ ถูกดูดให้หันไปหาขั้ว_______ ของแม่
เหล็กโลก ดังนั้นสรุปว่าที่ขั้วโลกเหนือจะมีขั้วแม่เหล็กเป็น __________ และขั้วโลกใต้จะมีขั้วแม่เหล็กเป็น ___________


20. ข้อใดบ้่างกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของแม่เหล็ก
a. แม่เหล็กมี 2 ขั้วเสมอ ขั้วเหนือและขั้วใต้ ถ้าแขวนแท่งแม่เหล็กให้เคลื่อนที่อย่างอิสระ เมื่อหยุดนิ่ง ขั้วที่ชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ(N) ขั้วที่ชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้(S)
b. ขั้วแม่เหล็กทั้งขั้วเหนือดูดสารแม่เหล็กได้ แต่ขั้วใต้จะดูดสารแม่เหล็กไม่ได้
c. เมื่อนำแม่เหล็ก 2 อันมาอยู่ใกล้กัน ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน และขั้วต่างกันจะดูดกัน
d. แรงดูดจะมีมากที่สุดที่บริเวณขั้วทั้งสองของแม่เหล็กและลดน้อยลงเมื่อถัดเข้ามา
e. เส้นแรงแม่เหล็กมีทิศทางออกจากขั้วใต้ไปหาขั้วเหนือ ทั้งสามมิติ
f. สนามแม่เหล็กหมายถึงบริเวณที่แม่เหล็กส่งแรงไปถึง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น