Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - แรงไฟฟ้าน่าพิศวง

ป.2 วิทยาศาสตร์ - แรงไฟฟ้าน่าพิศวง

เติมคำตอบ หรือ กาถูกผิด ถ้าผิดแก้ให้ถูกด้วยค่ะ

________ 1. แรงไฟฟ้า เป็นแรงที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ จากประจุไฟฟ้า 2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ

____________________________________________________________________


_________2. คุณสมบัติที่สำคัญของประจุไฟฟ้าคือ ประจุเหมือนกันดูดกัน ประจุต่างกันจะผลักกัน

___________________________________________________________________


3. ยกตัวอย่าง การทดลองที่เราสามารถทำได้และทำให้เกิดแรงไฟฟ้า

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


4. จากข้อ 3. เราพิสูจน์ได้ว่าแรงไฟฟ้าเกิดจาก

_______________________________________________________________________

5. วันนี้อากาศดูแห้งๆ เด็กชายสนุกนำอุปกรณ์ต่อไปนี้ มาทำการทดลอง
    แท่งแก้ว 4 แท่ง  ติดเบอร์ 1, 2, 3, 4  ไว้ที่แท่งแก้วแต่ละแท่ง
    ผ้าขนสัตว์
    ผ้าแพร

เด็กชายสนุกทำการทดลองดังนี้
นำแท่งแก้วเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 มาถูกับผ้าขนสัตว์
นำแท่งแก้วเบอร์ 3 และ เบอร์ 4 มาถูกับผ้าแพร

หลังจากถูกับผ้า เมื่อนำแท่งแก้ว เบอร์ 1 และ 2 มาแขวนใกล้ๆกัน พบว่า แท่งแก้วทั้งสองผลักกัน
เมื่อนำแท่งแก้ว เบอร์ 3 และ 4 มาแขวนใกล้ๆกัน พบว่า แท่งแก้วทั้งสองก็ผลักกัน
แต่เมื่อนำ แท่งแก้วเบอร์ 1 กับ เบอร์ 3 มาแขวนใกล้ๆกัน พบว่า แท่งแก้วทั้งสองดูดกัน
แต่เมื่อนำ แท่งแก้วเบอร์ 2 กับ เบอร์ 4 มาแขวนใกล้ๆกัน พบว่า แท่งแก้วทั้งก็สองดูดกัน

สนุกทำการทดลองซ้ำๆกันอยู่หลายรอบ ได้ผลการทดลองเหมือนเดิม

จากการทดลองของสนุกข้างต้น ลองช่วยกันตอบคำถาม

5.1 ลองสรุปผลการทดลองของสนุก

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.2 ผลกการทดลองของสนุกน่าเชื่อถือหรือไม่ สังเกตจากอะไร

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.3 แต่เมื่อนำ แท่งแก้วเบอร์ 1 กับ เบอร์ 4 มาแขวนใกล้ๆกัน ผลการทดลองน่าจะเป็นอย่างไร


6. มีผ้าเปียก ผ้าแห้ง และ ไม้บรรทัดพลาสติกแห้ง
เราจะทำการทดลองเรื่องการเกิดแรงไฟฟ้าได้อย่างไร และมีผลสรุปอย่างไร
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________7. บิดาแห่งไฟฟ้า  คือ __________________________________________________

เป็นผู้ประดิษฐ์ __________________  ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบอของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในปัจจุบัน

8. กาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นบ้าง

________ แปะแม่เหล็กที่ประตูตู้เย็น

________ นำวัตถุบางชนิดที่แห้งมาขัดถูกัน

________ เอาของร้อนๆขัดถูกับของเย็นๆ

________ เอาปลายไม้บรรทัดถูกับผ้าเปียก

________ หวีผมในฤดูหนาว

________ ดินสอไม้ถูกับผ้าสักหลาด

________ เสื้อผ้าที่ใส่อยู่แนบตัวเราในฤดูหนาว

________ เปิดปิดกล่องดิน

________ ไม้บรรทัดที่ถูกขัดถูด้วยผ้าแห้งดูดขนที่แขน

________ แรงที่พระอาทิตย์ดึงดูดโลก

________ นำวัตถุแห้งและวัตถุเปียกมาขัดถูกัน

________ ถูปลายไม้บรรทัดข้างหนึ่งด้วยผ้าแห้ง แล้วนำปลายอีกข้างมาดูดกระดาษ

________ วัตถุทุกชนิดนำมาขัดถูกัน

________ นำลูกโป่งมาถูกับผ้าแห้ง

9. มดแดงทำการทดลองโดยนำไม้บรรทัดมาขัดถูกับกระดาษเยื่อ แล้วนำไปดูดกับกระดาษ A4 เย็บติดกัน 5 แผ่น ผลการทดลองพบว่า ไม่สามารถดูดกระดาษได้ มดแดงจึงสรุปว่า การขัดถูของวัตถุแห้งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดแรงไฟฟ้า
เรามีความเห็นอย่างไรกับการทดลอง

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


10. เราสังเกตเห็นแรงไฟฟ้ารอบๆตัวเราในฤดูใดง่ายสุด เพราะอะไร และยกตัวอย่างสิ่งที่เห็น

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

นำไปเติมคำตอบ

ไฟฟ้าสถิต          อนุภาคที่มีประจุลบ        อนุภาคที่มีประจุเป็นกลาง             อนุภาคที่มีประจุบวก

โปรตรอน         อิเล็กตรอน      นิวตรอน       อะตอม          นิวเคลียส

จำนวนโปรตรอนกับอิเล็กตรอนเท่ากัน              จำนวนโปรตรอนมากกว่าอิเล็กตรอน  

จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตรอน

11. เมื่อนำวัตถุแห้งสองชนิดมาถูกันจะเกิดการโอนถ่ายประจุระหว่างวัตถุทำให้เกิด  _______________

12. วัตถุชิ้นหนึ่งๆจะประกอบด้วย _____________ จำนวนมาก และในแต่ละอะตอม จะมี

________________ อยู่ตรงกลาง ซึ่งภายในจะมี  _______________ และ _______________

รอบๆ มันจะมี _______________ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่

13. โปรตรอน คือ ____________________________________________________________

14. นิวตรอน คือ  ____________________________________________________________

15. อิเล็กตรอน คือ ____________________________________________________________

16. โดยปกติแล้ววัตถุมีสภาพเป็นกลาง (ไม่มีอำนาจทางไฟฟ้า)เพราะ

__________________________________________________________

17. เมื่อนำวัตถุมาถูกัน จนมีการถ่ายเทอิเล็กตรอน จากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุหนึ่งจะมีประจุบวก

เพราะ  __________________________________________________________

และอีกวัตถุหนึ่งจะมีประจุลบเพราะ _______________________________________________

18.  วัสถุที่นำไฟฟ้าหมายถึง ___________________________________________________

19. วัสถุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้เรียกว่า _________________________________________

20. ในการทดสอบการเกิดไฟฟ้าสถิตโดยใช้วัตถุสองชนิดมาขัดถูกัน เราควรเลือกใช้วัตถุที่เป็นฉนวนหรือตัวนำไฟฟ้า _________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น