Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ติว ป.2 ภาษาไทย ตัวการันต์ และ รร (ร หัน)

ป.2 ภาษาไทย ตัวการันต์ และ รร (ร หัน)

เขียนคำจากคำอ่าน
พาบ พะ ยน ________________________
ดึก ดำ บัน ________________________
ไปร สะ นี ________________________
กะ สัด ________________________
บัน พะ ชา ____________
ฉะ กัน ________________________
ปา ติ หาน ________________________
ปัก ไต้ ________________________
บัน ได ________________________
บัน ทุก ________________________
ไม้ บัน ทัด ________________________
 บัน – ดาน ________________________
 กา รัน ________________________
 บัน ทัด ________________________
 บัน ทึก ________________________
 พิม ดีด ________________________
 สัก สี ________________________
 มัน ยาด ________________________
 กัน ไกร ________________________
 จัน ยา ________________________
 วัน จัน ________________________
  ส้าง สัน ________________________
 สี สัน ________________________
 มะ หัด สะ จัน _________________
 อะ นุ สา วะ รี ___________________
 สำ พาด ________________________
 คะ รึ หาด ________________________
 นัก ปราด ________________________
 จัน – ยา ________________________
 วัน รัด ถะ ทำ มะ นูน _______________
 วัน จัน ________________________
 คำ สับ ________________________
 คะ นิด สาด ________________________
 กำ มะ กอน ________________________
 สง เคราะ ________________________
 สะ- ตะ วัด ________________________
 พัน สา ________________________
 พัน นะ นา ________________________
 สะหวัน ________________________
 มัก แปด  ________________________
 หัน สา ________________________
 ผน ละ กำ ________________________
 ยาด พี่ น้อง ________________________
 อะ นุ ยาด ________________________
 ขึ้น ลิบ ________________________
 ประ ดิด ________________________
 สะ ถิด ________________________
เถา วัน ________________________
 ถะ หวัน ________________________
 มะ หัน ________________________
 ตั้ง คัน ________________________
 พระ ขัน ________________________
 อา นิ สง ________________________
 พระ สง ________________________
  ทำ – ________________________
 เหด กาน ________________________
 อุบ ปะ กอน ________________________
 บัน ชี ________________________
 บัน เจิด ________________________
 อุบ ปะ สัก ________________________
 นิ – ทัด – สะ – กาน _____________________
โท ระ ทัด _____________________
โท ระ สับ _____________________
 บอ ริ สุด ____________________
ดัด ชะ นี _____________________
บัน พรด _____________________
 บัน ดน _____________________
 บัน จะ _____________________
 สับ พะ สิ่ง _____________________
สับ - พะสิน – ค้า ___________________
สับ พะ คุน _____________________
บัน ยาย _____________________
 วัน นะ กำ _____________________
สะ หวัน คด _____________________
 บัน ลือ _____________________
พืด พัน _____________________
ผะ หลิดพัน _____________________
ระ บบ นิ เวด _____________________
กด เกน _____________________
 สิน ซับ _____________________
 เล่ กน _____________________
โจด เลข _____________________
โจด และ จำ เลย ___________________
แผลง ริด _____________________
อะ นุ รัก _____________________
 อา รม _____________________
รื่น รม _____________________
พิ - สูด  _____________________
สม บูน ____________________
สัม พัน ____________________
ไตร–– ยาง ____________________
อุดทา หอน ____________________
เถา วัน ____________________
โท ระ สับ ____________________
รด ยน ____________________
พระ สง ____________________
ซื่อ – สัด ____________________
สัดป่า ____________________
สวดมน____________________
บัน ดา สัก  __________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น