Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

ติว ภาษาไทย - คำพ้องรูป

ภาษาไทย - คำพ้องรูป


จงเขียนคำอ่านของคำพ้องรูปตามความหมายให้ถูกต้อง
ตัวอย่าง
ตนุ
ตัวฉัน              ตะ-นู
ชื่อเต่าชนิดหนึ่ง  ตะ-หนุ

1. ครุ
ภาชนะ  ________________________
ครู    _______________________

2. เขมา
สบายใจ  _______________________
ดำ   ______________________

3.กรี
ช้าง  ______________________
กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง  ______________________

4. ทิว
สวรรค์ ______________________
เป็นแถวเป็นแนว ______________________

5. เทว
เทวดา ______________________
สอง ______________________

6.พยาธิ
ความเจ็บไข้ ______________________
เชื้อโรคในร่างกาย ______________________

7.ปรัก
เงิน ______________________
หัก พัง ______________________

8.เพลา
แกนสำหรับสอดในดุมรถ ______________________
เวลา             ______________________

9. ปรามาส
การดูถูก ______________________
การจับต้อง ______________________

10.วน
ป่าไม้ ดง______________________
เคลื่อนที่โดยรอบ______________________

11.มน
กลมๆโค้งๆ______________________
ใจ______________________

12.เหลา
ความสนุก การเล่น ความสะดวก ______________________
ทำให้เกลี้ยงให้คมด้วยมีด______________________

13.เสมา
ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง______________________
เครื่องหมายบอกเขตโบสถ์สำหรับสงฆ์ทำสังฆกรรม______________________

14. สระ
เสียง ใช้ผสมกับพยัญชนะ______________________
แอ่งน้ำขนาดใหญ่______________________

15. แขม
คนเขมร______________________
ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง______________________

16.ปักเป้า
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง______________________
ชื่อว่าวมีหางยาว______________________

17.ปาน
ผิวหนังที่มีสีแดงหรือดำมาแต่กำเนิด______________________
เครื่องดื่ม ______________________

18.สาน
ทำตะกร้าหรือสิ่งด้วยมือ______________________
สุนัข ______________________

19. แหน
ชื่อพืชชนิดหนึ่ง______________________
ดูแล หวง รักษา______________________

20.สุก
ทำให้ไม่ดิบ นกแขกเต้า______________________
ขาว สว่าง______________________

21กรอด
ผอม ซีด______________________
ชื่อนกขนาดเล็ก______________________

22.ตรุ
ที่ขังคน เรื่องจำ______________________
ต้นไม้ ______________________


Hint
1ครุ  คฺรุ   คะ-รุ
2เขมา  เข-มา   ขะ-เหฺมา
3กรี   กะ-รี    กฺรี
4ทิว   ทิ-วะ      ทิว
5เทว     เท-วะ      ทะ-เว
6พยาธิ   พะ-ยา-ทิ   พะ-ยาด
7ปรัก      ปฺรัก  ปะ-หรัก
8เพลา   เพฺลา    เพ-ลา
9ปรามาส     ปฺรา-มาด   ปะ-รา-มาด
10วน วะ-นะ วนฺ
11มน มนฺ มะ-นะ
12เหลา เห-ลา เหฺลา
13เสมา สะ-เหฺมา เส-มา
14สระ  สะ-หฺระ  สะ
15แขม  ขะ-แม แขมฺ
16ปักเป้า ปัก-กะ-เป้า  ปัก-เป้า
17ปาน ปานฺ  ปา-นะ   
18สาน สานฺ สา-นะ
19แหน แหฺน แหนฺ
20สุก สุก  สุก-กะ
21กรอด กฺรอด กะ-หฺรอด

22ตรุ ตฺรุ   ตะ-รุ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น