Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ติว ป.1 สังคม วันสำคัญทางศาสนา

ป.1 สังคม

ขึด ถูก หน้าข้อที่กล่าวถูก 
ขีด ผิด หน้าข้อที่กล่าวผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

_________ 1. วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

_________ 2. วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

_________ 3. วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

_________ 4. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์  3 อย่างเกิดขึ้นคือ พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แต่คนละปีกัน

_________ 5. วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรก ซึ่งเกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

_________ 6. วันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ

_________ 7. วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง

_________ 8. วันมาฆบูชา - พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าบวชให้ 2150 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

_________ 9. วิสาข แปลว่า เดือน 6

_________ 10. วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่่มีพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งคือ พระมหานามะ

_________ 11. วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อ)

________ 12. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระภิกษุองค์แรกในศาสนาพุทธ

________ 13. พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ เดือนแปด

________ 14. จาตุรงคสันนิบาต คือ ความพร้อมขององค์สี่ประการในวัน มาฆบูชา ได้แก่

        ประการแรก  เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย
        ประการที่สอง  พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น
        ประการที่สาม  พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา
        ประการที่สี่   วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์


________ 15. พระรัตนตรัยคือ พระภิกษุ พระธรรม พระสงฆ์

________ 16. โอวาทปาฏิโมกข์ คือ หลักคำสอน ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

________ 17. ถ้าปีใดมี อธิกมาส วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่

________ 18. วันอาสาฬหบูชาเกิดหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 3 เดือน

________ 19. ปฐมเทศนาประกอบด้วย 2 เรื่องใหญ่คือ มรรค8 และ อริยสัจ4

________ 20. ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ

________ 21. พิธีอุปสมบทที่ประทานให้พระโกณฑัญญะเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

________ 22. อาสาฬหบูชา คือ การบูชาในเดือนแปด

________ 23. วันเข้าพรรษาจะอยู่ก่อนวันอาสาฬหบูชา 1 วันเสมอ


สิ่งที่ชาวพุทธควรกระทำในวันสำคัญทางศาสนาคือ

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น