Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ กับมนุษย์

ป.2 สังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ กับมนุษย์

ข้อ 1 - 6 เลือกข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ

ก. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์                 ข. พระจันทร์หมุนรอบโลก          
ค. โลกหมุนรอบตัวเอง                         ง. พระจันทร์หมุนรอบตัวเอง


1. เกิดฤดูกาลใน 1 ปี

2. 1 วัน

3. 1 เดือน

4. แรม 15 ค่ำ

5. อุณภูมิต่างกันแต่ละประเทศ

6. น้ำขึ้น น้ำลง

7. พระจันทร์เต็มดวงในวัน __________________

8. ข้างขึ้นข้างแรม เป็นการนับวันแบบ ________________________

9. วันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นการนับวันแบบ _________________________

10. 10 มิถุนายน 2013 เป็นกานนับวันแบบ ______________________________

11. วันเพ็ญหมายถึง _________________________

12. ท้องฟ้ามือสนิทในวัน _________________________

13. น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก ____________________________________

___________________________________________________________

14. ประเพณีที่เกิดขึ้นในฤดูร้อน ___________________________________

15. ประเพณีที่เกิดขึ้นในฤดูฝน ___________________________________

16. ประเพณีที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว ___________________________________

17. ฤดูฝนเราควรเตรียมตัวอย่างไร ______________________________

18. ฤดูหนาวเราแต่งกายอย่างไร ___________________________________

19. ฤดูหนาวร้อนแต่งกายอย่างไร ___________________________________

20. เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เพื่อ

__________________________________________________________

21. ประโยชน์ของน้ำขึ้นน้ำลงที่มีผลต่อชาวประมงคือ

_________________________________________________________

22. ดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ต่างกันอย่างไร

_________________________________________________________

23. ยกตัวอย่างดาวฤกษ์

________________________________________________________

24. ยกตัวอย่างดาวเคราะห์

_________________________________________________________

25. พระจันทร์โคจรรอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด

_________________________________________________________

26. ประเทศไทยแบ่งเป็น ________ ฤดู คือ __________________________________

ยกเว้น ภาค _______________ มี ______  ฤดู คือ _______________________________

27. ปรากฏการณ์ใดทำให้เรารู้วันสำคัญทางศาสนา

_______________________________________________________

28. ในแต่ละวันมีน้ำขึ้นน้ำลงกี่ครั้ง ___________________________-

29. ถ้าวันนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ อีก 5 วันจะเป็นวันที่เท่าไรในระบบจันทรคติ _______________

30. ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 29 มิถุนายน อีก 6 วันจะเป็นวันที่เท่าไรในระบบสุริยคติ ______________

31. ปีพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อ _____________________________________________

และ _________________________________________

32. ปีคริสตศักราชเริ่มนับ ______________________________________________________

33. ปีพุทธศักราชมาก่อนพระเยซูเกิด ______________ ปี

34. ปี พ.ศ. 2533 ตรงกับปีคริสตศักราช ___________________________

35. ปี ค.ศ. 1963 ตรงกับปี พ.ศ. ____________________________

36. การนับปีแบบไทยยึดหลัก_______________________________________________

37. การนับปีแบบสากลยึดหลัก _________________________________________

38. เดือนใดบ้างมีแรม 15 ค่ำ __________________________________________

39. ข้างขึ้นคือ วันที่ _____________________________________________

40. ข้างแรมคือ วันที่ _____________________________________________

41. ปีนักษัตร 1 รอบ มี _______ ปี  ได้แก่

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

42. เดือนอ้ายคือเดือนใด ______________________________

43. สัญลักษณ์ งูเล็ก เป็นของปีใด _________________________________

44.  ถ้าเสาร์แรกของปี ตรงกับวันที่ 5 มกราคม วันเด็กตรงกับวันที่ _______________

45. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา ________________________

46. พระจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา ___________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น