Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 การคูณ #1

ป.2 การคูณ# 1

หัดท่องสูตรคูณก่อนนะจ๊ะ
สี่บวกกันหกครั้ง  = 4 + 4 + 4 + 4 + 4+ 4  = 6 x 4
มีขนมโดนัทยู่ 6 จาน จานละ 4 ชิ้น มีขนมชั้นทั้งหมดเท่าไร

                      oo    oo    oo    oo    oo    oo
                      oo    oo    oo    oo    oo    oo
จานที่             1       2      3     4       5      6   

                      4   +  4  +  4  + 4   + 4  +  4    =   6 x 4  = 24

ไม่ยากใช่มั้ย
การคูณคือ การนับเพิ่มทีละเท่าๆกันนั่นเอง  เพิ่ม 2 เอา 2 มาคูณ   เพิ่ม 5 เอา 5 มาคูณ  เพิ่ม 9 เอา 9 มาคูณ    เพิ่ม 100 เอา 100 มาคูณ

การคูณสามารถสลับที่ได้ได้ค่าเท่ากัน

8 x 5  =  5 x 8

เริ่มหัดคูณ

1. 5 +  5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =   __ x __ = _____

2. 3 + 3 + 3 + 3 + 3  =   __ x __ = _____

3. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8  =   __ x __ = _____

4. 2 +  2 + 2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =   __ x __ = _____

5. 9 + 9 + 9   =   __ x __ = _____

6. 12 + 12 + 12 + 12  =   __ x __ = _____

7. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 =   __ x __ = _____

8. 11 + 11 + 11 + 11 + 11 =   __ x __ = _____

9. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4  =   __ x __ = _____

10. 7 +  7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =   __ x __ = _____

ตั้งโจทย์ปัญหาให้สัมพันธ์กันด้วย

11. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

12. 10 + 10 + 10 + 10  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

13. 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

14. 9 + 9 + 9 +9 + 9 =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

15. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3+ 3 + 3 + 3  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

16. 11  + 11 + 11  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

15. 4 + 4 + 4 + 4 +4  + 4  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

16. 2 + 2 + 2 + 2  =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

17. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5   =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

18. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8   =   __ x __ = _____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

19. 5 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 =  (__x __) + (__ x __) = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

20. 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 3  =  (__x __) + (__ x __)  = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

21. 6 + 6 + 6 + 2 + 2 + 2 + 6  =  (__x __) + (__ x __)  = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

22. 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 8 =  (__x __) + (__ x __)  = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

23. 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 10 =  (__x __) + (__ x __)  = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________

24. 9 + 9+ 9 + 9 +9 + 11 + 11 + 11 + 9 + 11 + 9  =  (__x __) + (__ x __)  = ____

โจทย์ปัญหา ___________________________________________________


เขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ
1. มีถุงหนังสืออยู่ 7 ถุง แต่ละถุงมีหนังสืออยู่ถุงละ 5 เล่ม มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

2. ฉันมีเหรียญ 10 บาททั้งหมด 12 เหรียญ ฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาท

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

3. แจกันมีดอกไม้อยู่แจกันละ 6 ดอก มีแจกันดอกไม้ทั้งหมด 9 แจกัน มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

4. ป้าซื้อไข่มาทั้งหมด 3 โหล ป้าซื้อไข่มากี่ฟอง

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

5. น้ำเปล่า 1 แพ็กมีครึ่งโหล น้ำเปล่า 9 แพ็กมีทั้งหมดกี่ขวด

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

6. 7 ปีมีทั้งหมดกี่เดือน

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

7. มีแอ้ปเปิ้ล 4 จานจานละ 4 ผล มีส้ม 8 จานจานละ 3 ผล มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

8. กระเป๋าใส่เหรียญมีเหรียญ 5 บาทอยู่ 6 เหรียญ มีเหรียญ 2 บาทอยู่ 11 เหรียญ กระเป๋ามีเงินกี่บาท

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

9. จัดนักเรียน 8 แถว แถวละ 9 คน มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

10. ต้นมีเหรียญ 10 บาท 6 เหรียญ  เต้มีเหรียญ 5 บาท ๅๅ เหรียญ  ต้นมีเงินมากหรือน้อยกว่าเต้กี่บาท

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

11. พ่อจัดกลุ่มปลาใส่ขัน มี 8 ขันใส่ปลาทอง ขันละ 11 ตัว  ปลาหางนกยูงมี 4 ขัน ขันละ 7 ตัว  มีปลาเงิน 7 ขันขันละ 9 ตัว พ่อมีปลาทั้งหมดกี่ตัว

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

12. ข้างกล่องขนมกล่องหนึ่งเขียนว่า 12 ซอง  ในเซเว่นมีขนมชนิดนี้ทั้งหมด 11 กล่อง ขนมชนิดนี้มีทั้งหมดกี่ซอง

ปยส.  __________________________________________ ตอบ ____________

หาผลลัพธ์

3x8 = _____                   8x3 = _____                          4x7 =  _____

5x6 = _____                  6x5 = _____                           11 x 9 = _____

2x9 = _____                 9x2 = _____                            8x5 = _____

7x8 = _____                 8x7 = _____                            9x5 = _____

7x9 = _____                 9x7 = _____                            6x6 = _____

8x10 = _____               10x8 = _____                          7x7 = _____

9x6 = _____                 6x9 = _____                           11x11 = _____

12x8 = _____               8x12 = _____                         8x8 = _____

5x10 = _____              10x5 = _____                          4x4 = _____

3x3 = _____                 9x9 = _____                           11x10 = _____

12x12 = _____           12x11 = _____                         8x12 = _____ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น