Pages

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ติว ภาษาอังกฤษ - Past Simple Tense

ฺBasic Grammar - Past Tense

Past Tense ใช้กับสิ่งที่เกิดผ่านมาแล้ว เหตุการณ์เป็นอดีตไปแล้ว

ในประโยคมักจะมีคำบอกเวลาที่ผ่านมาแล้วเช่น

yesterday - เมื่อวานนี้
.... ago - ผ่านมาแล้ว เช่น 2 days ago  (2 วันผ่านมาแล้ว)
24 Jan 2001 - ระบุวันในอดีต
last.... - ที่แล้ว เช่น last week (อาทิตย์ที่แล้ว)
the day before ... - วันก่อนหน้า
Once - ครั้งหนึ่ง
in the past - ในอดีตที่ผ่านมา

Syntax 

ประธาน + Past Tense Verb (Verb ที่ใช้ในประโยคอดีต)

สังเกตว่า ในประโยคปัจจุบัน เราใช้ ประธาน + Infinitive Verb (Verb เติม s,es)  แต่ประโยคในอดีตจะใช้ ประธาน + V2

ฉันวิ่งในสวนเมื่อวานนี้  (ในภาษาไทยเราใช้กริยาตัวเดิมเสมอไม่ว่าในประโยคปัจจุบันหรืออดีต คือคำว่าวิ่ง)

I ran in the park yesterday. (ในภาษาอังกฤษ เราต้องเปลี่ยนรูปกริยาจาก run เป็น ran เราเรียก ran ว่า Verb ที่ใช้ในอดีต)


Past Tense Verb

Past Tense Verb ใช้ในประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้ว (Past Tense) ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป Simple Verb เติม d หรือ ed

หลักการทำ Simple Verb ให้อยู่ในรูป Past Tense Verb
1. Verb ที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม d ได้เลย เช่น
bake  -> baked  
share -> shared
love -> loved
hate -> hated
move -> moved

2. ที่เหลือให้เติม ed เช่น
wash -> washed
call -> called
listen -> listened
walk -> walked
talk -> talked
wash -> washed
ข้อจำกัด
2.1 คำที่มี 1 พยางค์ มีสระ1ตัว มีพยัญชนะตามสระ1 ตัวให้เพิ่มพยัญชนะอีกตัวก่อนเติม ed เช่น
planned, stopped
2.2 คำที่มี 2 พยางค์และเวลาอ่านเน้นที่พยางค์สุดท้าย ที่พยางค์สุดท้ายมีสระ 1ตัวและมีพยัญชนะตามสระตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะ อีกตัวก่อนเติม ed  เช่น preferred, controlled, referred 
2.3คำที่มี 2 พยางค์และเวลาอ่านเน้นที่พยางค์แรก แม้ว่าที่พยางค์สุดท้ายมีสระ 1ตัวและมีพยัญชนะตามสระตัวเดียว ให้เติม ed ได้เลย ไม่ต้องเพิ่มพยัญชนะอีกตัวก่อนเติม ed  เช่น visited 

3. Verb ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่น cried

4. Verb หลายตัวเปลี่ยนรูปไป ต้องจำ เช่น

Infinitive       Past Tense    Participle 
Verb                   Verb            Verb
be(is/am/are)  was/were      been
cut                  cut                cut
catch              caught           caught
do/does          did                 done
drink              drank            drunk
eat                 ate                 eaten
find               found             found
go                  went              gone
give               gave              given
here               heard              heard
make             made              made
put                 put                 put
say                 said               said
run                 ran                  run
see                saw                 seen
send              sent                sent
shoot            shot                shot
show            shown            shown
shut              shut                shut
sing              sang               sung
sleep            slept               slept
speak           spoke             spoken
swim            swam             swum
take               took               taken
think             though          though
understand    understood    understood
write             wrote             written
wake             woke             woke

Exercise

A. Circle all Past Sentences

1. 
a. I have breakfast at school this morning.
b. I had breakfast  at school yesterday morning.

2. 
a. She had dinner in the hotel yesterday.
b. She has dinner in the hotel.

3. 
a. She wrote the letter to her brother last night.
b. She writes the letter to her brother this noon.

4. 
a. I am talking to my uncle.
b. I talked to my uncle 2 months ago.

5. 
a. They gave me a lot of food last week.
b. They give me a lot of food.

6. 
a. Pim wakes up at 6 o'clock.
b. Pim woke up at 6 o'clock yesterday.

7. 
a. I bought this house in 1998.
b. I am buying this house.

8. 
a. I go to that book store with my father today.
b. I went to that book store with my father on the day before yesterday.

9. 
a. We see our teacher this afternoon.
b. We saw our teacher 5 minutes ago.

10. 
a. She came here long time ago.
b. She comes here everyday.

11. 
a. My dog eats a lot of food every morning.
b. My dog ate a lot of food last Tuesday.

12. 
a. I visit my grandmother every Songkran Festival.
b. I visited my grandmother last Songkran.

B. Fill Past Tense Verb in each sentence.

1. I ________ ten years old last year. (be)

2. He _________ me yesterday morning. (call)

3. She _________ her aunt last year. (visit)

4. We _________ well last night.  (sleep)

5. My mother __________ some food from the supermarket. (buy)

6. They ___________ a lot of water last dinner. (drink)

7. Jane ___________ some cake on my birthday 2 years ago. (bake)

8. Jim _________ sandwich by himself on the day before yesterday. (make)

9. Our manager ____________ us to the nice restaurant. (take)

10. The teacher ____________ students in Japanese last summer. (teach)

11. Sam __________ me at home by his car last night. (drop)

12. All students ____________ the exam 2 months ago. (do)

13. My daughter _________ swimming championship in 2007.  (win)

14. I ______________ the big paper last Monday. (cut)

15. On 20 Jun 2013, the sun ____________ at 6:00 AM.

16. Many super stars _______________ around our town yesterday morning. (march)

17. A lot of foreigners ___________ to Pattaya last summer. (go)

18. I ____________ very loud noise in this building in the previous month. (hear)

19. The postman ___________ this package to us 10 days ago. (send)

20. I _____________ a lot of newspaper last week for my report. (read)

21. Some children _________________ in the last farewell party. (cry)

22. We ______________ the "Let it go" song at last Christmas. (sing)

23. My brother ___________  the flowerpot on the bench in the garden at 7 o'clock in the morning. (put)

24. The old man _________ , "Don't cross the street alone". (say)

25. They _____________ born in the same year, 2006. (be)

26. I already _____________ the password last weekend. (reset)

27. All children ___________ Chinese in China in last winter. (study)

28. Jack ____________ his learning 4 months ago. (finish)

29. I __________  John to go the airport by tomorrow morning. (tell)

30. Last week, our family _____________ in many countries in Europe a whole week. (stay)

C. Complete the sentence with Present Simple Verb or Past Simple Verb

1. I ____________ to go home now. (want)

2. She _____________ in a rich family 2 years ago. (be)

3. "Snow White" __________  a German fairly tale. (be)

4. The heat ____________ water to stream. (change)

5. They ____________ all books in the bookshelf yesterday. (keep)

6. Some fans ________________ onto the stage in the concert last night. (jump)

7. The storm ______________ many houses in the South 2 months ago. (damage)

8. The sun ____________ in the East. (rise)

9. My mother ____________ the curtain in her bed room yesterday. (raise)

10. She ______________ me a lot of jackfruits on my last birthday. (give)

11. Tony usually ___________ the bicycle with his friends in the evening. (ride)

12. I ____________ only a letter from my American friend on 20 Jan 2013. (get)

13. Cate and Mike ____________ to sing on Susan's birthday. (plan)

14. We _________________ 700 baht for lunch on the day before yesterday. (pay)

15. Please ______________ the street carefully. (cross)

16. Sam still __________ a lot because she misses her dog. (cry)

17. All students ______________ very loud in the canteen 3 days ago because there _________ a super star there. (speak, be)

18. Mary actually ____________ to school by foot. (goes)

19. My aunt _____________ all ingredients together when she __________ a cake on the last weekend. (mix, make)

20. The coach ________________  some advice to all football players before the match.  (give)


C. Hint
1-5 want, is, is, changes, kept
6-10 jumped,  damaged, rises, raised, gave
11-15 rides, got, plan, paid, cross
16-20 cries, spoke/was, mixed/made, gave

2 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มากค่ะ ศึกษาเองและนำไปสอนเด็กๆ ขอบคุณนะคะ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณคะ มีประโยชน์มากเลยคะ นำไปใช้สอนในห้องเรียนได้ดีมากๆ,ดิฉันไม่ใช่ครูที่จบเอกอังกฤษ แต่ก็จำเป็นต้องมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ

    ตอบลบ