Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ติว ป.3 วิทยาศาสตร์ - อากาศ

ป.3 วิทยาศาสตร์ - อากาศ

ถูกหรือผิด

___ 1.ในอากาศมีก๊าซออกซิเจนมากที่สุด
___ 2.อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ มีการปนเปื้อนของฝุ่นละอองจะมีผลต่อระบบหายใจของมนุษย์
___ 3.อากาศมีสถานะเป็นแก๊ส
___ 4.คุณสมบัติของอากาศคือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ ไม่มีน้ำหนัก และต้องการที่อยู่
___ 5.อากาศมีแรงดันต่อวัตถุในทุกทิศทาง
___ 6.การทดลองที่นำลูกโป่งเป่ามาแขวนที่ปลายไม้ทั้ง 2 ด้าน แล้วเจาะรูลูกโป่งข้างหนึ่ง เป็นการทดสอบคุณสมบัติของอากาศเรื่องอากาศต้องการการที่อยู่
___ 7.น้องแป้งเป่าลูกโป่งให้พองโตเป็นการทดสอบคุณสมบัติของอากาศเรื่องอากาศมีแรงดัน
___ 8.แก๊สไนโตรเจนในอากาศถูกใช้เพื่อสร้างเป็นอาหารของพีชได้โดยแบคทีเรียไรโซเบียม
___9.แก๊สออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีความสำคัญต่อพืช
___10.ต้นไม้ช่วยเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ
___ 11.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
___ 12.เราสามารถวัดอุณหภูมิของอากาศโดยใช้บารอมิเตอร์        
___ 13.ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดคือ ช่วงที่พระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะเรา
___ 14.ของเหลวที่บรรจุภายในเทอร์โมมิเตอร์ คือ น้ำที่มีสีแดง
___ 15.เทอร์โมมิเตอร์ใช้หลักการ การขยายตัวของของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์เมื่อได้รับความร้อน
___ 16.ในทะเลทรายอากาศจะร้อนทั้งกลางวันกลางคืน
___ 17.เมื่อวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ ต้องวางให้ตั้งตรง และเวลาอ่านให้ระดับของของเหลวอยู่ที่ระดับสายตา
___ 18.ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศเมื่ออากาศในแต่ละบริเวณมีอุณภูมิเท่ากัน
___ 19.ลมมีประโยชน์ต่อชาวประมง
___ 20.อากาศเคลื่อนที่จากอุณภูมิสูงไปหาอุณภูมิต่ำ
___ 21.บริเวณที่มีต้นไม้มากจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณที่มีต้นไม้น้อย
___ 22.เมื่ออากาศร้อนขยายตัวลอยตัวขึ้น อากาศเย็นจึงเข้าไปแทนที่ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศ
___ 23.อากาศเสียคืออากาศที่ปริมาณออกซิเจนน้อย
___ 24.ก๊าซออกซิเจนมีประโยชน์ต่อการหายใจของสัตว์ พืช และคน
___ 25.เราสามารถนำเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมไปวัดไข้ได้
___ 26.อากาศเสียมีผลต่อระบบทางเดินอาหารมากที่สุด
___ 27.เมื่อเป่าลูกโป่งแล้วลูกโป่งพองโต แสดงว่ามีอากาศเข้าไปในลูกโป่ง
___ 28.เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิ 39 องศาเซลเซียส แสดงว่าอากาศกำลังดี
___ 29.ถ้าอากาศในสองบริเวณแตกต่างกันจะทำให้เกิดลม ยิ่งแตกต่างกันมากก็จะทำให้ลมแรงขึ้นจนเป็นพายุ
___ 30.อากาศช่วยปรับอุณภูมิโลกให้เหมาะสมและป้องกันอุกกาบาต


Hint
1.ผิด (ไนโตรเจน มากสุด)  2.ถูก 3.ถูก                4.ผิด (อากาศมีน้ำหนัก)  5.ถูก
6.ผิด (ทดสอบอากาศมีน้ำหนัก)  7.ถูก    8.ถูก     9.ผิด (ออกซิเจน) 10.ถูก
11.ถูก    12.ผิด (เทอร์โมมิเตอร์)  13.ถูก   14.ผิด (อัลกอฮอล์หรือปรอท)  15.ถูก
16.ผิด (เย็นในตอนกลางคืน)  17.ถูก    18.ถูก   19.ถูก   20.ผิด (จากต่ำไปสูง)
21.ถูก    22.ถูก   23.ผิด (ออกซิเจนมาก)    24.ผิด (สัตว์และคน พืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์) 
25. ผิด (ไม่ได้เพราะมีสเกลอุณหภูมิต่างกัน)   26.ผิด (ระบบหายใจ)   27.ถูก   28.ถูก
29.ถูก   30.ถูกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น