Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ติว เลข ป.3 แผนภูมิแท่ง และ แผนภูมิรูปภาพ

เลข ป.3 แผนภูมิแท่ง และ แผนภูมิรูปภาพ

1. แผนภูมิรูปภาพแสดงการขายไอศกรีมในสัปดาห์หนึ่งของร้านไอศกรีมหรรษา
 วันใดขายไอศกรีมได้มากที่สุด กี่ลูก___________________________
วันใดขายไอศกรีมได้น้อยที่สุด กี่ลูก__________________________
วันใดขายไอศกรีมได้เท่ากัน กี่ลูก_____________________________
วันจันทร์ขายไอศกรีมรวมกับวันอังคารได้มากกว่าหรือน้อยกว่า วันพุธรวมกับวันพฤหัส และมากกว่าหรือน้อยกว่ากี่ลูก
_____________________________________________

ถ้าวันพ่อขายไอศกรีมได้เป็น 4 เท่าของวันพุธ วันพ่อขายไอศกรีมได้กี่ลูก
_____________________________________________

ถ้าทางร้านขายไอศกรีมลูกละ  15 บาท วันเสาร์ ขายไอศกรีมได้มากกว่าวันศุกร์กี่บาท
________________________________________________

ถ้าคุณแม่สั่งไอศกรีมมาให้เด็กๆเป็น 3ใน 4 ของไอศกรีมที่ขายได้ในวันอังคาร คุณแม่สั่งไอศกรีมกี่ลูก
_________________________________________________


2. แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเงินที่ใช้ในการเลี้ยงดูสัตว์ 6 ชนิด ในสวนสัตว์ซาฟารี ในเดือน ธันวาคม 2550
                        สัตว์ 1 ตัว = 2,500 บาท
สวนสัตว์ต้องเสียเงินเลี้ยงสัตว์ใดมากที่สุด กี่บาท____________________ 
สัตว์ใดน้อยที่สุด กี่บาท __________________________
สวนสัตว์เสียค่าดูแลงสิงโตกี่บาท _______________________________
ค่าเลี้ยงดูช้างรวมกับค่าเลี้ยงดูกระต่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเลี้ยงดูนกมาควอรวมกับงู อยู่เท่าไร
__________________________________________________
ค่าเลี้ยงดูสิงโตเป็นกี่เท่าของค่าเลี้ยงดูกระต่าย___________________
ถ้าในเดือนธันวาคม 2550 สวนสัตว์นำหมีขาวเข้ามาเลี้ยง 1 ตัวพบว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเป็น 2 ใน 3 ของการเลี้ยงดูปลาวาฬ สวนสัตว์จ่ายค่าเลี้ยงดูหมีขาวในเดือนนั้นกี่บาท _______________________________
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ทั้ง 6 ชนิดในเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท _____________________________
ค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดตามแผนภาพคิดเป็นกี่บาท _______________________________

3. แผนภูมิแท่งแสดงพลังงานของกล้วย 1 ผลจำแนกตามชนิด
กล้วยใดให้พลังงานมากที่สุดกี่แคลอรี่ _________________________
กล้วยใดให้พลังงานน้อยที่สุดกี่แคลอรี่ ________________________
กล้วยใดให้พลังงานเท่ากัน กี่แคลอรี่ __________________________
ทานกล้วยน้ำว้า 2 ผล ได้พลังงานเท่ากับทานกล้วยใด 1 ผล _______________________________
ถ้าแป้งต้องการลดน้ำหนัก แป้งไม่ควรทานกล้วยชนิดใดมากที่สุด _______________________________
ถ้าเอ้ทานกล้วยเล็บมือนาง 2 ผล และกล้วยแขกอีก 2 ชิ้น เอ้ได้พลังงานน้อยหรือมากกว่าทานกล้วยหอมผลครึ่ง และต่างกันเท่าไร  ___________________________
หมีทานกล้วนต้มจิ้มมะพร้าว2 ชิ้น ได้พลังงานมากกว่าทานกล้วยไข่ 1 ผลกี่เท่า ______________________________________________


 4.แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมแยกตามชายหญิงในปี 2555 ของโรงเรียนเรียนดีวิทยา
ชั้นใดมีนักเรียนชายเท่ากับนักเรียนหญิง และมีอย่างละกี่คน__________________
ชั้นใดมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงและมีมากกว่ากี่คน _____________________
ชั้นใดมีนักเรียนมากที่สุด กี่คน_____________________
ชั้นใดมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 10 คน___________________
ชั้นใดมีนักเรียนหญิงมากที่สุด กี่คน______________________
ชั้นใดมีนักเรียนชายมากที่สุด กี่คน_______________________
ถ้ารวมนักเรียนหญิง ป.3 กับ ป.5 จะมีนักเรียนมากหรือน้อยกว่านักเรียนชั้น ป.6ทั้งระดับ และมากหรือน้อยกว่ากี่คน
__________________________

โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน__________ คิดเป็นนักเรียนชาย _________  นักเรียนหญิง_________
ถ้าโรงเรียนต้องการมีคุณครูดูแลนักเรียนประถม 1 ในอัตราครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน ทางโรงเรียนต้องมีคุณครูดูแลเด็กประถม 1 กี่คน_______________________

 เฉลย

1.แผนภูมิรูปภาพแสดงการขายไอศกรีมในสัปดาห์หนึ่งของร้านไอศกรีมหรรษา

วันใดขายไอศกรีมได้มากที่สุด กี่ลูก  (วันเสาร์ 330 ลูก)
วันใดขายไอศกรีมได้น้อยที่สุด กี่ลูก (วันพุธ 135 ลูก)
วันใดขายไอศกรีมได้เท่ากัน กี่ลูก (วันอังคาร กับวันศุกร์ 180 ลูก)
วันจันทร์ขายไอศกรีมรวมกับวันอังคารได้มากกว่าหรือน้อยกว่า วันพุธรวมกับวันพฤหัส และมากกว่าหรือน้อยกว่ากี่ลูก
(น้อยกว่า 15 ลูก)
ถ้าวันพ่อขายไอศกรีมได้เป็น 4 เท่าของวันพุธ วันพ่อขายไอศกรีมได้กี่ลูก  (4x135 = 540 ลูก )
ถ้าทางร้านขายไอศกรีมลูกละ  15 บาท วันเสาร์ ขายไอศกรีมได้มากกว่าวันศุกร์กี่บาท (330x15) – (180x15) = 4950-2700 = 2250
ถ้าคุณแม่สั่งไอศกรีมมาให้เด็กๆเป็น 3ใน 4 ของไอศกรีมที่ขายได้ในวันอังคาร คุณแม่สั่งไอศกรีมกี่ลูก 135 ลูก

2. แผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนเงินที่ใช้ในการเลี้ยงดูสัตว์ 6 ชนิด ในสวนสัตว์ซาฟารี ในเดือน ธันวาคม 2550
สัตว์ 1 ตัว = 2,500 บาท
ค่าเลี้ยงปลา 17500     นก 11250        กระต่าย 7500    งู 10000          สิงโต 15000         ช้าง 12500
สวนสัตว์ต้องเสียเงินเลี้ยงสัตว์ใดมากที่สุด_______ปลา___________17500 บาท 
สัตว์ใดน้อยที่สุด_______กระต่าย___________7500 บาท
สวนสัตว์เสียค่าดูแลงสิงโตกี่บาท _____15000 บาท_________________
ค่าเลี้ยงดูช้างรวมกับค่าเลี้ยงดูกระต่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเลี้ยงดูนกมาควอรวมกับงู อยู่เท่าไร
__________น้อยกว่า 1250 บาท_______ 
(11250+10000) - (12500+7500) = 21250-20000=1250
ค่าเลี้ยงดูสิงโตเป็นกี่เท่าของค่าเลี้ยงดูกระต่าย______2 เท่า(15000/7500 =2)
ถ้าในเดือนธันวาคม 2550 สวนสัตว์นำหมีขาวเข้ามาเลี้ยง 1 ตัวพบว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเป็น 2 ใน 3 ของการเลี้ยงดูปลาวาฬ สวนสัตว์จ่ายค่าเลี้ยงดูหมีขาวในเดือนนั้นกี่บาท_17500*2/3 = 11666.67 บาท_______________
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ทั้ง 6 ชนิดในเดือนธันวาคม 2550 คิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท _______73750 บาท_______
ค่าเฉลี่ยในการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดตามแผนภาพคิดเป็นกี่บาท ___73750/6=12291.67บาท___________

3. แผนภูมิแท่งแสดงพลังงานของกล้วย 1 ผลจำแนกตามชนิด

กล้วยใดให้พลังงานมากที่สุดกี่แคลอรี่ _______กล้วยหอม 120 แคลอรี_____
กล้วยใดให้พลังงานน้อยที่สุดกี่แคลอรี่ ____กล้วยเล็บมือนาง 30 แคลอรี_______
กล้วยใดให้พลังงานเท่ากัน กี่แคลอรี่ ____กล้วยไข่และกล้วยน้ำว้า 60 แคลอรี่______
ทานกล้วยน้ำว้า 2 ผล ได้พลังงานเท่ากับทานกล้วยใด 1 ผล 
____กล้วยหอม_(กล้วยน้ำว้า 2 ผล  = 120)
ถ้าแป้งต้องการลดน้ำหนัก แป้งไม่ควรทานกล้วยชนิดใดมากที่สุด ___กล้วยหอม_
ถ้าเอ้ทานกล้วยเล็บมือนาง 2 ผล และกล้วยแขกอีก 2 ชิ้น เอ้ได้พลังงานน้อยหรือมากกว่าทานกล้วยหอมผลครึ่ง และต่างกันเท่าไร  _____น้อยกว่า 40 แคลอรี______
((30*2)+(80*2)) – (120+60) = 220-180 = 40
หมีทานกล้วนต้มจิ้มมะพร้าว2 ชิ้น ได้พลังงานมากกว่าทานกล้วยไข่ 1 ผลกี่เท่า  
3 เท่า_ (90*2)/60 = 180/60 = 34. แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมแยกตามชายหญิงในปี 2555 ของโรงเรียนเรียนดีวิทยา

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
นักเรียนชาย
320
300
280
295
280
270
1745
นักเรียนหญิง
300
315
280
305
290
280
1770
รวม
620
615
560
600
570
550
3515


ชั้นใดมีนักเรียนชายเท่ากับนักเรียนหญิง และมีอย่างละกี่คน
__ป.3 มีนักเรียนชายและหญิงอย่างละ  280 คน_
ชั้นใดมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงและมีมากกว่ากี่คน
__ชั้น ป.1 มีนักเรียนชายมากกว่า 20 คน
ชั้นใดมีนักเรียนมากที่สุด กี่คน___________ป.1________
ชั้นใดมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่ 10 คน____ป.4 ป.5 ป.6_____
ชั้นใดมีนักเรียนหญิงมากที่สุด กี่คน____ป.2 315 คน______________
ชั้นใดมีนักเรียนชายมากที่สุด กี่คน____ป.1 320 คน______________
ถ้ารวมนักเรียนหญิง ป.3 กับ ป.5 จะมีนักเรียนมากหรือน้อยกว่านักเรียนชั้น ป.6ทั้งระดับ และมากหรือน้อยกว่ากี่คน
__นักเรียนหญิงป.3รวมกับป.5_มากกว่า นักเรียนป.6ทั้งระดับอยู่ 20 คน__ 
(280 + 290) – 550 = 20
โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน_3515 คน__ คิดเป็นนักเรียนชาย __ 1745 คน  
นักเรียนหญิง_ 1770 คน
ถ้าโรงเรียนต้องการมีคุณครูดูแลนักเรียนประถม 1 ในอัตราครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน ทางโรงเรียนต้องมีคุณครูดูแลเด็กประถม 1 กี่คน_________62 คน_____620/10 = 621 ความคิดเห็น: