Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ติว ป.3 วิทยาศาสตร์ -ทรัพยากรในท้องถิ่น

ป.3 - ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น


1.ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง
___________________________________________________________

2.จงยกตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งประโยชน์ของมันมา 3 ชนิด
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.บอกประโยชน์ของแร่ธาตุต่อไปนี้
น้ำมัน ___________________________________________________________
ดีบุก___________________________________________________________
แร่รัตนชาติ___________________________________________________________
หินอ่อน___________________________________________________________
ฟลูออไรด์___________________________________________________________
สังกะสี___________________________________________________________        

4.จัดกลุ่มแร่ธาตุให้ถูกต้อง
เกลือ   ดีบุก โปแตสเซียม   ถ่านหิน   อลูมิเนียม  ทองคำ  กำมะถัน   น้ำมันดิบ 
เงิน    ฟลูออรด์  หิน    ทราย  เหล็ก  ตะกั่ว      ดินขาว     ก๊าซธรรมชาติ
แร่ธาตุที่เป็นโลหะ___________________________________________________________
แร่ธาตุที่เป็นอโลหะ___________________________________________________________
แร่ธาตุที่เป็นพลังงาน___________________________________________________________

5.จงบอกปัญหาของทรัพยากรแร่ธาตุมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. จงบอกวิธีการอนุรักษ์แร่ธาตุมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7.บอกปัญหาการใช้ดินมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

8. บอกวิธีอนุรักษ์ดินมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

9. บอกปัญหาการใช้น้ำมา 2 ช้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

10.บอกวิธีอนุรักษ์น้ำมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

11.บอกสาเหตุปัญหาอากาศเสียนมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

12. บอกวิธีอนุรักษ์อากาศมา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

13. บอกปัญหาการใช้ป่าไม้มา 2 ช้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

14.บอกวิธีอนุรักษ์ป่าไม้มา 2 ข้อ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

15.แยกประเภททรัพยากรต่อไปนี้
แร่ธาตุ      คน     ดิน           น้ำมันปิโตรเลียม   สัตว์ป่า       ถ่านหิน          แก๊สธรรมชาติ        อากาศ                ป่าไม้          พืช         น้ำมันดิบ     น้ำ                 
ใช้แล้วเสื่อมคุณภาพ
_______________________________________________________
ใช้แล้วสร้างทดแทนได้
_______________________________________________________
ใช้แล้วหมดไป
_______________________________________________________

16. จงบอกทรัพยากรที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์ข้างล่าง
การสร้างเขื่อน ______________________________
การใช้ปุ๋ยเคมีในพืช  ______________________________
การทำไร่เลื่อนลอย  ______________________________
การทิ้งขยะในลำคลอง  ______________________________
รถติดบริเวณสี่แยกไฟแดง  ______________________________
การทำเหมืองแร่  ______________________________
การฉีดยากำจัดวัชพืชในน้ำ  ______________________________
ทุกคนใช้รถยนต์ส่วนตัวทุกครั้งในการออกจากบ้าน  ______________________________Hint
1.สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

2.
(1)ป่าไม้ – ประโยชน์ – เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
(2)น้ำ – ประโยชน์ – สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
(3)หิน ประโยชน์ นำมาใช้ในด้านการก่อสร้าง ผลิตสิ่งของเช่น ครก

3.
(1)น้ำมัน   เป็นเชื้อเพลิงใช้ในการคมนาคม
 (2)ดีบุก ใช้เคลือบแผ่นเหล็กที่ใช้ทำเป็นภาชนะเครื่องดื่มและอาหารเพื่อป้องกันการสึกกร่อนและสนิม
(3)แร่รัตนชาติ ใช้ทำเครื่องประดับ
(4)หินอ่อน – ใช้ในการก่อสร้าง
(5)ฟลูออไรด์ ผสมยาสีฟันป้องกันฟันผุ
(6)สังกะสี ใช้มุงหลังคาบ้าน

4.
แร่ธาตุที่เป็นโลหะ - ดีบุก เหล็ก  ตะกั่ว  อลูมิเนียม  ทองคำ  เงิน 
แร่ธาตุที่เป็นอโลหะ - ฟลูออไรด์  หิน    ทราย   เกลือ   กำมะถัน   ดินขาว  โปแตสเซียม
แร่ธาตุที่เป็นพลังงาน -     ถ่านหิน   น้ำมันดิบ   ก๊าซธรรมชาติ

5.ปัญหาทรัพยากรแร่ธาตุ
(1)ปัญหาการใช้แร่อย่างไม่คุ้มค่า ใช้ไม่ประหยัด ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น น้ำมัน
(2)สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทำเหมืองแร่ทำให้สภาพดินเสีย ไม่อุดมสมบูรณ์ สกปรก

6.การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ
(1)นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก เช่น สิ่งของเครื่องใช้อลูมิเนียม สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่ได้อีก
(2)ใช้แร่ธาตุอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น ใช้น้ำมันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

7.ปัญหาการใช้ดิน
(1)การเผาป่าหรือเผาหน้าดิน ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
(2)การทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากลงในทำดิน ทำให้ดินเสียไม่สามารถนำมาใช้เพาะปลูกได้

8.การอนุรักษ์ดิน
(1)ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
(2)ปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำเป็นเวลานานๆ

9.ปัญหากาใช้น้ำ
(1)การทิ้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านการบำบัด ทำให้น้ำเสียและสิ่งมีชีวิตในน้ำตาย
(2)การทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ ทำให้น้ำเสีย

10.การอนุรักษ์น้ำ
(1)ออกกฏหมายควบคุมการทิ้งน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
(2)ไม่ทิ้งขยะ ของเสีย ลงสู่แม่น้ำ

11.สาเหตุอากาศเสีย
(1)การปล่อยควันพิษจากรถยนต์ในท้องถนน
(2)การเผาป่า ฟางข้าว ขยะ ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก

12.การอนุรักษ์อากาศ
(1)ไม่เผาป่า ไม่เผาขยะ รณรงค์ต่อต้านการเผาป่า เผาขยะ
(2)กระตุ้นให้ผู้ใช้รถยนต์รักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดควันเสีย

13.ปัญหาการใช้ป่าไม้
(1)การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ในการสร้างรีสอร์ต เขื่อน บ้าน ถนน
(2)การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาทำไม้แปรรูป

14.การอนุรักษ์ป่าไม้
(1)ปลูกป่าทดแทน
(2)การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า เช่น ออกกฏหมายบทลงโทษให้เข้มงวด

15.
ใช้แล้วเสื่อมคุณภาพ           ดิน              น้ำ           อากาศ               
ใช้แล้วสร้างทดแทนได้          ป่าไม้          พืช              สัตว์ป่า           คน
ใช้แล้วหมดไป แร่ธาตุ           น้ำมันดิบ              ถ่านหิน          แก๊สธรรมชาติ           น้ำมันปิโตรเลียม


16.สร้างเขื่อน-ป่าไม้,   ใส่ปุ๋ยเคมี- ดิน,   ทำไร่เลื่อนลอย- ป่าไม้ ,    ทิ้งขยะในน้ำ- น้ำ ,  รถติดแถวสี่แยก-อากาศ ,  ทำเหมืองแร่- ดิน,   ฉีดยากำจัดวัชพืชในน้ำ- น้ำ ,    ใช้รถทุกคน- น้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น